3.4. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА - Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Подолання впливу світової фінансово-економічної...

^ 3.4. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
Завданням Уряду є створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом зняття адміністративних та регуляторних бар’єрів на шляху розвитку малого та середнього бізнесу, упорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру, розширення застосування декларативного принципу та запровадження принципу мовчазної згоди при започаткуванні та провадженні господарської діяльності, підвищення гнучкості державного регулювання шляхом:

розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності” з метою недопущення згортання виробництва та негативних соціальних наслідків кризи – Держкомпідприємництво – 2009 рік;

внесення змін до статті 52 Закону України “Про господарські товариства” щодо спрощення процедури започаткування підприємницької діяльності шляхом суттєвого зменшення вимоги до розміру статутного капіталу, необхідного при створенні товариства з обмеженою відповідальністю – Мінекономіки – 2009 рік;

розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб‘єктів
господарювання” – Держкомпідприємництво – 2009 рік;

недопущення прийняття регуляторних актів, розроблених з порушенням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та дотримання регуляторними органами вимог зазначеного Закону щодо відстеження результативності дії регуляторних актів, проведення моніторингу результативності та перегляду прийнятих регуляторних актів, затвердження заходів з розвитку конкуренції у відповідних галузях економіки – Держкомпідприємництво, центральні та місцеві органи виконавчої влади – 2009 – 2012 роки;

забезпечення безперебійної роботи електронної системи постановки на облік шляхом взаємообміну інформацією між державними реєстраторами та органами податкової служби, статистики, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування без використання паперових носіїв та запровадження єдиного документа, що підтверджуватиме факт державної реєстрації та постановки на облік у відповідних державних органах – розроблення відповідних нормативно-правових актів – Держкомпідприємництво – 2009 рік;

внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо мінімізації втручання органів влади у господарську діяльність суб’єктів підприємництва та впорядкування наглядових і контрольних функцій цих органів – Держкомпідприємництво – 2009 рік;

завершення роботи з приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” – Держкомпідприємництво, Мінтрансзв’язку, МОН, Мінприроди, МКТ, Мінрегіонбуд, Держкомветмедицини, Держгірпромнагляд, Держспоживстандарт, МНС, Держатомрегулювання, Мінпаливенерго, Мінагрополітики, Держкомрибгосп, Держспецзв’язок, НАЕР, НКРЕ, Мінжитлокомунгосп – 2009 рік;

розроблення проектів нормативно-правових актів щодо приведення актів законодавства у відповідність з вимогами Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в частині упорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру – центральні органи виконавчої влади, Держкомпідприємництво – 2009 рік;

розширення застосування декларативного принципу та запровадження принципу мовчазної згоди при започаткуванні та провадженні господарської діяльності шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів – центральні органи виконавчої влади, Держкомпідприємництво – 2009 рік;

застосування пільгових ставок на оренду державного та комунального майна для суб‘єктів малого підприємництва незалежно від виду його господарської діяльності – Фонд державного майна, місцеві органи виконавчої влади – 2009 рік;

упровадження в Україні принципів Європейської хартії малих підприємств – розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів– Держкомпідприємництво, інші заінтересовані органи виконавчої влади – 2009 рік.

^ Очікувані результати:

розвиток підприємництва в період кризи та у посткризовий період, збільшення кількості зайнятих на малих підприємствах та самозайнятих підприємницькою діяльністю.

^ 3.5. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Завданням Уряду є створення висококонкурентного середовища та недопущення монопольного впливу окремих суб’єктів ринку на ціноутворення, забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики, посилення ролі конкуренції як рушія розвитку економіки, гармонізація українського законодавства з питань конкуренції та ціноутворення із законодавством ЄС шляхом:

внесення змін до законів, прийнятих з метою уточнення кола ринків природних монополій і суміжних ринків та визначення особливостей їх регулювання:

запровадження державного регулювання тарифів на послуги з перереєстрації прав власності на іменні цінні папери, випущені в документарній формі (для запобігання порушенню законодавства про захист економічної конкуренції на ринку цінних паперів) – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Мінфін, Антимонопольний комітет – 2009 рік;

розроблення проекту Концепції створення системи контролю за наданням державної допомоги з урахуванням норм СОТ та законодавства ЄС – Антимонопольний комітет, Мінекономіки,
Мінфін – 2009 рік;

проведення моніторингу цінової ситуації на ринках з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на соціально значущі товари та послуги – Держцінінспекція – 2009 – 2012 роки;

посилення контролю за застосуванням торговельних надбавок та механізмами ціноутворення, особливо на ринках нафтопродуктів і продовольчих товарів – Держцінінспекція – 2009 рік.

^ Очікувані результати:

формування ефективного конкурентного середовища;

запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі запобігання зловживанням монопольним становищем на ринку та антиконкурентним узгодженим діям суб‘єктів господарювання.

^ 3.6. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Завданням Уряду є захист прав власності, недопущення незаконного її відчуження, кардинальне реформування відносин власності з метою забезпечення безпеки підприємств та об’єктів, проведення прозорої приватизації із поповненням Стабілізаційного фонду, протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств та перегляд процедури банкрутства. Для цього здійснюватиметься:

сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” (реєстраційний номер 0866), спрямованого на створення сприятливих умов для функціонування ринку нерухомого майна – Мін’юст – 2009 рік;

сприяння прийняттю нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень” – Мін’юст – 2009 рік;

створення Державного реєстру прав на нерухоме майно –
Мін’юст – протягом року після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”;

сприяння прийняттю Законів України:

прискорення процесу приватизації підприємств вугільної галузі, що дасть змогу залучити недержавні інвестиції на технічне переоснащення вугледобувних підприємств, забезпечити надійне та безпечне їх функціонування, підвищити соціальні гарантії працюючих – Мінвуглепром, Фонд державного майна – 2009 – 2010 роки;

розроблення проекту Закону України “Про особливості приватизації (корпоратизації) підприємств оборонно-промислового комплексу”, прийняття якого сприятиме створенню правової бази для реформування та приватизації підприємств оборонно-промислового комплексу, забезпечить залучення недержавних інвестицій до їх розвитку та модернізації – Мінпромполітики – 2009 рік;

проведення моніторингу діяльності приватизованих підприємств, в статутному капіталі яких є державна частка, та за його результатами підготовка пропозицій щодо доцільності залишення у державній власності пакетів акцій господарських товариств або їх відчуження – Фонд державного майна, Мінекономіки – 2009 – 2012 роки;

сприяння внесенню змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”, спрямованого на збереження у державній власності об'єктів, які забезпечують виконання державою своїх функцій, або зняття заборони та здійснення приватизації підприємств, виключених з переліку, що забезпечуватиме додаткові надходження коштів до державного бюджету та залученню недержавних інвестицій на розвиток підприємств, підвищення економічних результатів їх діяльності – Мінекономіки, Фонд державного майна, Мінфін, Мін’юст – 2009 рік;

створення правової бази відчуження із державної власності земель оборони разом з розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна, яке вивільняється у процесі реформування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель оборони” (щодо удосконалення механізмів державного управління об’єктами нерухомості, у тому числі землями оборони та підвищення контролю за ефективністю їх використання) – Мінекономіки, Фонд державного майна, Міноборони, Держкомзем, Мінфін – 2009 рік;

щорічне формування переліків об’єктів державної власності, що будуть запропоновані до приватизації, в тому числі об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, для забезпечення виконання бюджетних завдань з надходження коштів від
приватизації – Фонд державного майна, органи управління державним майном – 2009 – 2012 роки;

розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо:

законодавче визначення механізму державного контролю та встановленнявідповідальності за виконання умов договорів купівлі-продажу державного та комунального майна, укладених в процесі приватизації цього майна – Фонд державного майна – 2009 рік;

законодавче визначення умов збереження за функціональним призначенням об’єктів соціальної сфери в процесі їх приватизації, що сприятиме забезпеченню надання соціальних послуг населенню – Фонд державного майна, за участю організацій всеукраїнських профспілок – 2009 рік;

розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, спрямованого на удосконалення процедур банкрутства підприємств державного сектору економіки та підвищення ролі держави під час провадження таких процедур з метою унеможливлення використання їх як інструменту тіньової приватизації – Мінекономіки – 2009 рік.

^ Очікувані результати:

проведення приватизації державного майна із забезпеченням принципів прозорості, конкурентності та отримання справедливої ціни за об’єкти державної власності, що забезпечить надходження коштів для ресурсного поповнення Стабілізаційного фонду;

запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств та удосконалення процедур банкрутства з метою унеможливлення використання їх як інструменту тіньової приватизації.


4993237503532984.html
4993341979800820.html
4993425986069802.html
4993519118794742.html
4993643983889396.html