Перелік умовних скорочень - страница 36

^ Додаток 12
Логіко-структурна схема програми
Логіка участі

Індикатори виконання, які об‘єктивно провіряються

^ Джерела та засоби верифікації

Допущення

Загальні цілі

Яка загальна мета, більш широка задача, виконанню якої буде сприяти реалізація програми?

Які ключові індикатори, що відносяться до даної задачі?

Які джерела інформації для цих індикаторів?
^ Ціль програми

Які конкретні цілі, яка досягне програма?

Які кількісні чи якісні індикатори, що показують досягнуті і у якому ступені конкретні цілі програми?

Які джерела інформації, яка існує чи може бути зібрана? Які методи отримання цієї інформації?

Які чинники та умови, шо непідконтрольні програмі, проте необхідні для досягнення даних цілей? Які ризики потрібно врахувати?

^ Очікувані результати

Які конкретно результати ведуть до досягнення цілей програми? Які користь та ефект від програми? Які покращання та зміни будуть проведені програмою?

Які індикатори для виміру, чи досягла програма і у якому ступені очікуваних результатів та ефекту?

Які джерела інформації для цих індикаторів?

Які зовнішні чинники і умови повинні бути враховані, щоб очікувані результати були досягнуті у відповідності з графіком?

Заходи

Які ключові заходи і у якому порядку планується здійснити для того, щоб отримати заплановані результати?

Засоби:

Які засоби необхідні для здійснення цих заходів, напр., персонал, обладнання, тренінг, дослідження, матеріали, допоміжні засоби тощо?

Які джерела інформації про прогрес програми?

Які умови потрібні перед тим, як програма почнеться? Які умови, що знаходяться поза прямим контролем програми, повинні бути присутні для того, щоб здійснити заплановані заходи?^ Додаток 13
SWOT - аналіз українсько-польського транскордонного регіону
(Львівська область / Підкарпатське, Люблінське воєводства )

^ Сильні сторони

Слабкі сторони

Шанси

Загрози

^ Геополітичне/ географічне положення та транспортна прив’язка

Спільні історичні, культурні, етнографічні корені та системи розселення

Є потенційним джерелом міжнаціональних, міжетнічних, міжконфесійних конфліктів

Транскордонна співпраця - це вікно в світ та додатковий шанс пропаганди регіону.

Культурні та історичні відмінності, транскордонна злочинність

Історична приналежність до спільного політико-економічного простору

Периферійне розташування прикордонних територій

Відродження історичних економічних зв’язків та значення локальних історичних центрів інтегрованого регіону
Вступ Польщі до ЄС

Проблеми візового режиму

Підтримка ТКС з боку ЄС як об’єкту регіональної політики ЄС.

Неспіввимірність у фінансових можливостях, що може привести до зростання диспропорцій

Близькість культурних центрів (Львів, Жешув, Краків)

Міграція населення до агломерацій

Використання можливостей агломерацій (наука, культура, виставки, форуми, ярмарки)

Розвиток віддалених від центрів територій збіднюється . Розвиток суб-урбанізованих територій.

Добре розвинута комунікаційна мережа

Низька якість транспортних сполучень

Достатнє взаємо доповнення всіх видів транспорту.

Зволікання із розбудовою автострад приводить до втрат транзитного ресурсу

Наявність інфраструктури транскордонних переходів достатнього технічного рівня

Недостатня кількість пунктів перетину кордону різного статусу

Розбудова нових та вдосконалення існуючих пунктів перетину кордону. Розвиток регіонального руху товарів.

Низький рівень обслуговування та зловживання приводять до значних втрат

Проходження через територію регіону трансєвропейських транспортних коридорів (№3 та Гданськ-Одеса)

Відсутність автомобільних доріг першої категорії

Залучення приватного капіталу до розбудови автострад на умовах концесії

Недостатність державної підтримки у розбудові автострад в Україні

Сільський простір характеризується добрими умовами для розвитку сільського господарства, лісівництва, рибальства

Недостатньо розвинута інфраструктура “зеленого” туризму

Розвиток туристичної та технічної інфраструктури

Слабкість у розвитку інфраструктури приведе до ізоляції та спустошення сільського простору

Кліматичні умови сприятливі для розбудови вітрових та малих гідроелектростанцій

Забруднення річок

Очистка водостоків та санація берегів річок приведе до розвитку туризму
Львів, Жешув - найважливіші центри регіонального розвитку.

Перемишль, Ярослав, Яворів, Дрогобич, Стрий - інші важливі локальні центри.

Небезпеки урбанізаційних процесів та економічних трансформацій

Великі міста як стимулятори розвитку інтегрованого транскордонного регіону

Фінансові проблеми міст відбиваються на процесах розвитку транскордонного регіону

^ Економіка та інфраструктура

Добра транспортна мережа, яка сприяє економічному розвитку

Низький технічний рівень технічної та комунальної інфраструктури (водозабезпечення, очистка води і т.п.)

Розвиток технічної та комунальної інфраструктури, пошук спільних рішень.

Недостача коштів на технічне забезпечення

Задовільна пропозиція виробничих площ (напр., СЕЗ Яворів, Мєлєц)

Труднощі із реалізацією цих площ

Кореспондентські виробничі області (СЕЗ), технопарк

Бюрократичні перешкоди, невисокий інвестиційний імідж

Наявність корисних копалин (вугілля, сірка, торф, озокерит, кухонна та калійна сіль, сланці, глина, мінеральні води )

Наявність структурних проблем в гірничодобувній промисловості

Використання корисних копалин

Екологічна шкода (напр. Яворів, “Сірка”)

Добре розвинуті переробна, харчова, будівельна, деревообробна промисловість, машинобудування тощо.

Недостатньо розвинуті високотехнологічні галузі

Розвиток наукоємних галузей, малого та середнього бізнесу

Світова конкуренція у всіх галузях

Наявність інституцій та об’єднань із підтримки економіки (ТПП тощо)

Недостатня їх активність та інформаційне забезпечення

Використання потенціалу цих інституцій
Покращення економічних показників

Високий рівень безробіття, низькі пропозиції нових робочих місць

Пропозиції кваліфікованої робочої сили

Міграція за кордон внаслідок кращих пропозицій оплати праці

Добрий потенціал для розвитку сільського господарства

Слабка інфраструктура сільського простору

Посилення економічної ролі сільської місцевості та покращення ТКС за рахунок с/г потенціалу
Виставкові центри Львів та Жешув

Недостатня кооперація у виставковій діяльності

Розширення кола учасників, розвиток нових видів та тематики виставок
Розвинута мережа телекомунікацій

Недостатність інформації про міста і села регіону

Використання добрих прикладів співпраці для подальшого розвиткуЕкономічні диспропорції в регіоні

^ Наука та освіта

Наявність науково-дослідних центрів (у Львові - 10 інститутів НАН України та ряд галузевих науково-дослідних інститутів).

Недостатня координація наукових досліджень

Транскордонний розвиток науково-дослідних центрів
Розвинута система вищої освіти (тільки у Львові -12 вузів та 47 коледжів)

Недостатня кооперація в галузі вищої освіти

Спільна інтеграція в європейський простір вищої освіти, підвищення конкурентноздатності випускників ВНЗ на рівні ЄС

Відплив фахівців та науково-технічних кадрів за кордон

Створення спільного інституту ТКС
Спільні регіональні дослідження та моніторинг діяльності єврорегіону

Труднощі у паритетному фінансуванні спільних робіт

^ Культура, відпочинок, спорт

Розвинута система освіти в галузі туризму, спорту та культури.

Обмежені фінансові ресурси

Розвиток транскордонних контактів в гуманітарній сфері
Великі туристичні та краєзнавчі центри

Мала кількість спільних культурних та спортивних заходів, недостатня інформація та реклама

Відновлення спільних історичних пам’яток

Руйнування історико-архітектурних пам‘яток

Добрі можливості для розвитку туристичної інфраструктури

Недостатньо розвинута туристична інфраструктура

Підвищення рівня розвитку туристичної інфраструктури та рівня обслуговування туристів
^ Людські ресурси

Високий рівень освіти та кваліфікації населення

Високий рівень безробіття

Співпраця між центрами зайнятості

Значна міграція населення за кордон внаслідок безробіття^ Додаток 14
Українсько-угорське транскордонне співробітництво11


Пріоритети та заходи

Пріоритет № 1


Розвиток економічного співробітництва

Пріоритет № 2


Розвиток людських ресурсів, культурне, інноваційне та науково-дослідне співробітництво

Пріоритет № 3


Розвиток транспорту та інфраструктури, розбудова пунктів перетину кордону

Пріоритет № 4


Охорона природи та навколишнього середовища

Пріоритет № 5


Поза секторні завдання (інституційний розвиток)

П1/З1

Зміцнення співробітництва в сфері МСБ

П2/З1

Спільні освітні, навчальні програми

П3/З1

Розвиток транспортних шляхів відповідно до розвитку V транспортного коридору

П4/З1

Реалізація спільних проектів з охорони навколишнього середовища

П5/З1

Інституційний розвиток

П1/З2

Розвиток бізнес-інфраструктури

П2/З2

Співробітництво на ринку праці

П3/З2

Розвиток залізничної транспортної інфраструктури відповідно до розвитку V транспортного коридору

П4/З2

Спільні екологічні акції

П5/З2

Навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів територіального та економічного розвитку

П1/З3

Краще використання туристичних ресурсів

П2/З3

Співробітництво у культурній, мистецькій та спортивній сферах

П3/З3

Розвиток інфраструктури КПП та створення нових пунктів перетину
П5/З3

Акції з маркетингу регіону

П1/З4

Презентація інвестиційного потенціалу

П2/З4

Співробітництво у науково-дослідній сфері


П1/З5

Скоординований взаємовигідний розвиток дій у сільському господарстві

П1/З6

Скоординований розвиток логістичної зони Кішварда – Загонь-Чоп-Ужгород^ Наукове видання

Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 395 с.

Комп’ютерний макет: Є.Е. Матвєєв.

ISBN 966-02-2879-1
© Мікула Н.А.


Підп. до друку 22.12.2004. Формат 60х90 / 16. Папір оф. № 1. Гарн. літ. Офс. друк.
Ум.-друк. арк. 17,83. Тираж. 500.

Оригінал-макет виготовлено в Інституті регіональних досліджень НАН України
79026, Львів, вул. Козельницька, 4.

Видруковано в ПП "Арал"
79000, Львів, вул. Нижанківського, 4.

1 Прим. Не слід плутати можливість функціонування міжнародних організацій та об‘єднань (наприклад, Асамблея прикордонних та транскордонних регіонів), метою діяльності яких, між іншим, є вирішення транскордонних проблем. Як центральні органи влади держав, так і окремі міжнародні організації забезпечують транскордонне співробітництво, яке реалізують територіальні органи влади та громади.

2 Прим. Російський переклад книги Дагласа Норта звучить так: Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: 1997.

3 СЕМАТ – Європейська конференція міністрів з питань регіонального планування Ради Європи

4 Наведені організації вказують на значну кількість міжнародних структур в Європі, членами яких є регіональні та місцеві органи влади, інші регіональні організації і метою діяльності яких є вирішення проблем регіонів.

5 В березні 1999 року Адміністрація Президента України направила голові Ради міністрів АР Крим, всім головам обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністрацій інформаційний лист щодо діяльності АЄР, статут цієї організації та пропозицію прийняти участь у її діяльності. На цю пропозицію відгукнулися лише Львівська та Донецька області, Одеська вже була учасником АЄР.

6 Типові і рамкові угоди, статути та договори про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями / Додаток до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями. Рада Європи. Мадрид. Травень, 1980 р.

7Прим. Не були включені до програми INTEREG І, бо вона була прийнята до об’єднання Німеччини

 крім країн – не членів і не кандидатів в члени ЄС (в т.ч. Україна), які відносяться до простору Interreg III CADSES; суми коштів цих країн ще остаточно не визначені.

 Загальна сума на проект розбудови пункту перепуску у Багратіоновську (Калінінградська обл), який завершився у 2003 склала 2,6 млн. євро

8 Прим. Для Білорусії це 5-й єврорегіон: відповідно у 1995, 1997, 1998, 2002 рр. були створені єврорегіони "Буг", "Нєман", "Озерний край" та "Біловежська пуща".

9 Інформація надана обласними державними адміністраціями

10 Інформація надана Львівською обласною державною адміністрацією

11 Кіш Є. Українсько-угорське транскордонне співробітництво: можливості та пріоритети у ХХІ столітті.-Ужгород: „Ліра”,2003.-124 с. – С.26-28.


4998522240149327.html
4998572722481416.html
4998644158479229.html
4998693791473929.html
4998792272133234.html