МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ - Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів: Ітур (день 1-й)....

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра Інженерно-педагогічних дисциплін


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

Дисципліни «Матеріалознавство»


для спеціальності «Дизайн одягу»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „«Матеріалознавство ”

 1. ^ Назва курсу.

„Матеріалознавство”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Дизайн одягу»


 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_ 09 ].[3_1_10]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Родіонова Надія Миколаївна – старший викладач кафедри інженерно-педагогічних дисциплін (КТД, ауд. 7”)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення курсу „Матеріалознавство швейного виробництва” є формування бази теоретичних знань та умінь студентів по вивченню великого світу матеріалів та властивостей текстильних волокон, пряжі та ниток; тканин, трикотажних полотен, нетканих, утеплювальних, шкіряних матеріалів, матеріалів для з єднання деталей одягу та оздоблення одягу, які використовуються для пошиття одягу.

Основна увага при виконанні програмного матеріалу надається вивченню різноманітності матеріалів за волокнистим складом, будовою, оздобленням, а також іх властивостей особливостей обробки у швейному виробництві. 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Матеріалознавство» використовує основні положення курсу «Технологія» та «Хімія» середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.

1 семестр

..№

Змістові модулі та їх структура

Кількість годин

загальна

Лек-ціі

Лаб.

роб.

Сам ост.
^ Перший модуль
Тими лекцій, практичних (лабораторних) зайнять

1

Класифікація волокон. Натуральні волокна рослинного походження. Бавовна. Льон.

8

2

2

4

2

Натуральні волокна тваринного походження. Вовна. Шовк

8

2

2

4

3

Хімічні волокна.(штучні і синтетичні волокна)

8

2

2

4

4

Види текстильних ниток. Основні процеси прядіння.

6

2
4

5

Ткацьке виробництво

6

24

6

Обробка тканин

10

2

2

6
^ Другий модуль

7

Будова і властивості тканин. Волокнистий склад тканин

6

2
4

8

Визначення лиця і вивороту тканин

6
2

4

9

Прості ткацькі переплетення

4

2
2

10

Дрібноузорчаті переплетення

2

211

Визначення ткацьких переплетень на тканині (прості і дрібноузорчаті )

4
2

2

12

Складні і крупноузорчаті переплетення

8

2

2

4

13

Властивості тканин. Геометричні властивості тканин. Механічні властивості. Фізичні властивості.

8

2
6

14

Властивості тканин. Геометричні властивості тканин.

2
2
15

Властивості тканин. Механічні властивості.

2
2
16

Властивості тканин. Фізичні властивості.

2
2
2 семестр
^ Перший модуль

17

Стандартизація. Сортність матеріалів.

8

2
6

18

Асортимент бавовняних тканин.

12

2

2

8

19

Асортимент шерстяних тканин

12

2

2

8

20

Асортимент шовкових тканин

10

2

2

6
^ Другий модуль

21

Штучне хутро

6

2

2

2

22

Штучна шкіра

6

2

2

2

23

Натуральна шкіра

6

2

2

2

24

Натуральне хутро

6

2

2

2

25

Матеріали прокладок

6

2

2

2

26

Асортимент швейних ниток

6

2

2

2

27

Фурнітура

6

2

2

2

28

Оздоблювальні матеріали. Чищення і зберігання швацьких виробів

6

2

2

2
Загальна кількість годин

180

46

42

92
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Бузов Б. А., Модестова Т. А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение швейного производства. - М.: Легпромбытздат, 1986.

2. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. Волокна и нити. - М.: Легпромбытиздат, 1989.

3. Мальцева Е. П. Материаловедение текстильных и кожевенно-меховых материалов. - М.: Легпромбытиздат, 1989.

4. Орленка Л.Н. Терминологический словарь одежды. - М.: Легппромбытиздат, 1996.

5. Стельмашенко В. И., Розаренова Т. В. Материалы для изготовле­ния и ремонта одежды. - М.: Высшая школа, 1997.

Додаткова навчальна література

1. Промышленная технология одежды / П. П. Кокеткин и др. - М.; Легпромбытиздат, 1988.

2. Садыкова Ф.Х., Садыкова Д.М., Кудряшова Н.И. Текстильное материаловедение и основы текстильных производств. - М.: Легпромбытиздат, 1989.

3. Стелъмашенко В. И. Потребительские свойства текстильных ма­териалов. - М.: Экономика, 1982.

4. Стелъмашенко В.И. Строение и качество тканей. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виконання контрольних робіт

 • самостійне конспектування та аналіз питань, які винесені на самостійну роботу

Поточний контроль:

чотирі письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Залік

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • виконання лабораторних та контрольних робіт 30%

 • самостійна робота (реферати, виступи на семінарах) 20%^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Вади прядіння (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Вади ткацького виробництва (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Неткані матеріали (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

10%

4.

Складання колекції зразків матеріалів в залежності від заданої асортиментної групи

10%
УСЬОГО:

30%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
5008006131236032.html
5008065657188820.html
5008234254225266.html
5008319498527079.html
5008425295247199.html