Книга "Аграрне право України" 2-е видання - страница 324. Галузевими спецiалiстами є економiст iз нормування,

органiзацiї та оплати працi, iнженер (технiк)-нормувальник,

агроном-насiннєвод, агроном-плодоовочiвник, зоотехнiк iз

племсправи, iнженер (технiк) iз технiки безпеки працi, iнже-

нер (технiк)-елекгрик та iншi. На цю посаду призначаються

i спецiалiсти з вищою або середньою спецiальною освiтою.

| Призначення на посаду або звiльнення з неї вiдбувається за

рiшенням правлiння та за згодою головного спецiалiста.


Правове становище спецiалiстiв сiльського господарства

регламентоване правилами, викладеними в Положеннi про

спецiалiста сiльського господарства.


i До названих спецiалiстiв висуваються наступнi вимоги: бу-

ти достатньо пiдготовленими для вирiшення спецiальних пи-

тань, якi випливають з особливостей сiльськогосподарського


316


Роздiл XIV


виробництва; бути активними, енергiйними i цiлеспрямова-

ними провiдниками в життя завдань з iнтенсифiкацiї вироб-

ництва сiльськогосподарської продукцiї, впровадження рин-

кової економiки, забезпечення соцiального розвитку села; бу-

ти вмiлими органiзаторами i компетентними квалiфiковани-

ми порадниками керiвникiв пiдприємства тощо.


Щодо особливостей галузей сiльськогосподарського ви-

робництва визначається коло прав i посадовi обовязки спе-

цiалiстiв.


5. Вони мають право:


використовувати вiдповiдно до чинного законодавства ма-

терiальнi, трудовi та фошовi ресурси для вирiшення питань

органiзацiї та управлiння галуззю, визначати технологiю ви-

робництва i вносити до неї змiни з урахуванням конкретних

умов;


вносити пропозицiї щодо добору, розстановки i звiльнен-

ня працiвникiв, розподiлу їх посадових обовязкiв, вдоскона-

лення форм i методiв економiчної роботи, органiзацiї та оп-

лати працi, норм виробiтку, премiювання та iнших видiв ма-

терiального i морального заохочення;


не допускати до роботи осiб, якi не мають вiдповiдної ква-

лiфiкацiї, а також не допускати використання машин i облад-

нання, якi не вiдповiдають технiчним i технологiчним вимо-

гам, правилам технiки безпеки i протипожежної охорони,

вживати заходiв до порушникiв трудової та виробничої дис-

циплiни в порядку, передбаченому законодавством;


не приймати недоброякiсно виконаної роботи i вимагати її

перероблення, перевiряти додержання агротехнiчних, зоове-

теринарних i технологiчних правил, зупиняти виконання ро-

боти у разi порушення цих правил;


контролювати виконання чинних положень рацiонального

використання, облiку i фiнансування виробництва, додер-

жання режиму економiї, бережливостi у використаннi трудо-

вих ресурсiв, матерiальних засобiв i коштiв, забезпечення збе-

рiгання колективного майна, активно сприяти пiдвищенню

ефективностi ринкових економiчних вiдносин через додер-

жання договiрної дисциплiни, вживати заходiв щодо юридич-

ної охорони iнтересiв пiдприємства.


6. Чинними нормативно-правовими актами визначається

компетенцiя спецiалiстiв матерiально-побутового характеру.

Зокрема, їх надiлено правами:


аво колективного самоврядування 317


на забезпечення необхiдним транспортом для службових

Поїздок;


на пiльгове забезпечення житлом у будинках, якi належать

Пiдприємствам;


на забезпечення (придбання) в господарствi (за встановле-

ними цiнами) продуктами харчування, якi виробляються пiд-

приємством, а також кормами для худоби, що належать їм за

правом приватної власностi.


Наведенi та iншi права спецiалiстiв поширюються i на тих

iз них, якi стали пенсiонерами.


7. Посадовими особами колективного сiльськогосподар-

ського пiдприємства є заступники голови, завiдувачi дiль-

ниць, керiвники цехiв, бригадири, завiдувачi ферм, майсте-

рень i пiдсобних виробництв та керiвники iнших виробничих

пiдроздiлiв i культурно-побутових закладiв. Цi посади є ви-

борними - названi керiвники обираються на зборах працiв-

никiв виробничого пiдроздiлу, рiшення яких затверджується

правлiнням. При замiщеннi посади надаються переваги осо-

бам iз спецiальною освiтою i значним досвiдом юридичної дi-

яльностi.


Розпорядження керiвника виробничого пiдроздiлу є

обовязковими для всiх працiвникiв, якi трудяться в даному

пiдроздiлi. У своїй керiвнiй дiяльностi вiн звiтує правлiнню i

головi КСГП, у спецiальних питаннях виконує вказiвки голов-

ного (старшого) спецiалiста вiдповiдної галузi виробництва.


6. Повноваження зборiв працiвникiв

виробничого пiдроздiлу та його ради


1. Впровадження в управлiнськiй дiяльностi пiдприємства

справжнього самоврядування, демократiї, гласностi, активної

участi працiвникiв у розвязаннi всiх питань внутрiшньоко-

лективного життя забезпечується згiдно зi статутом залучен-

ням до самоврядування трудових колективiв у бригадах, фер-

мах, пiдрядно-орендних та iнших виробничс-господарських

пiдроздiлах. Органiзацiйно-управлiнською формою такого за-

лучення працiвникiв є збори трудового колективу кожного

виробничого пiдроздiлу i його рада.


Збори працiвникiв бригади, ферми, iншого пiдроздiлу

скликаються за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на

квартал радою бригади, або за вимогою не менше 1/3 загаль-


318 Роздiл XIV


ної чисельностi колективу, або з iнiцiативи правлiння чи його

голови.


2. До повноважень даних зборiв належать:


обрання бригадира (керiвника пiдроздiлу) на розсуд пра-

цiвникiв вiдкритим або таємним голосуванням iз числа членiв

колективного сiльськогосподарського пiдприємства строком

на три роки з наступним затвердженням правлiння;


розгляд пропозицiй щодо госпрозрахункових завдань щд-

роздiлу, накреслення заходiв щодо їх виконання;


розгляд пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо перевiрок i ре-

вiзiй, питання збереження колективної власностi, пiдрядно-

орендних вiдносин, iнтенсивних технологiй, полiпшення ста-

ну охорони працi i технiки безпеки, iншi питання життя i дi-

яльностi бригади, ферми;


заслуховування звiтiв ради, керiвника, спецiалiстiв та iн-

ших членiв бригади, внесення до правлiння або загальних

зборiв членiв КСГП (зборiв уповноважених) пропозицiй про

заохочення членiв колективу, якi сумлiнно працюють, про

притягнення порушникiв дисциплiни до вiдповiдальностi;


внесення правлiнню пропозицiй про накладення стягнен-

ня на бригадира (керiвника пiдроздiлу) або про звiльнення iз

займаної посади, якщо вiн не виправдав довiри колективу.


Рiшення зборiв бригади є дiйсним, тобто має силу управ-

лiнського акта в разi, коли на них є присутнiми та беруть

участь у голосуваннi не менше як 2/3 працiвникiв пiдроздiлу.

Воно приймається бiльшiстю голосiв.


3. Статут передбачає практику створення поряд зi зборами

працiвникiв бригади ради трудового колективу виробничого

пiдроздiлу пiдприємства. Згiдно зi статутом збори колективу

бригади обирають раду виробничого пiдроздiлу на строк,

який визначається зборами i закрiплений у Положеннi про


раду.


Радою колгоспiв Української РСР прийнято Примiрне по-

ложення про ради виробничих бригад (пiдроздiлiв) колгоспiв.

Саме цим рекомендацiйним актом визначається порядок їх

утворення, права та обовязки. Рада i голова ради обираються

вiдкритим голосуванням за участю не менше 2/3 членiв бри-

гади (пiдроздiлу) бiльшiстю голосiв на строїв що визначається

зборами.


4. Рада бригади, ферми, iншого пiдроздiлу є колегiальним

виборним органом самоврядування в колективному сiльеько-


Право колективного самоврядування 319


господарському пiдприємствi, її права та обовязки закрiпле-

но в Положеннi про неї, яке набирає сили локального акта з

моменту його затвердження правлiнням.


Компетенцiю ради становлять такi питання:


планування своєї роботи, скликання зборiв трудового ко-

лективу бригади;


заслуховування iнформацiї бригадира, завiдувача ферми,

галузевих спецiалiстiв про стан господарювання, а також звi-

ти окремих працiвникiв про виконання трудових обовязкiв

та iншi питання, вiднесенi до повноважень цих зборiв.


Засiдання ради бригади скликаються в разi потреби. Її рi-

шення приймається бiльшiстю голосiв.


Роботою ради керує бригадир (керiвник пiдроздiлу). На

нього покладається обовязок органiзувати виконання рiшень

1 пропозицiй, прийнятих радою, доповiдати про їх виконання

на чергових засiданнях i звiтувати про її роботу на зборах тру-

дового колективу бригади, ферми та iншого виробничого пiд-

роздiлу пiдприємства.


7. Ревiзiйна комiсiя колективного

сiльськогосподарського пiдприємства

та її повноваження


1. Контроль за всiєю виконавчо-розпорядчою дiяльнiстю

органiв управлiння i посадових осiб пiдприємства, насампе-

ред, покликанi здiйснювати самi члени КСГП. Як колектив-

ний спецiальний контрольний орган ревiзiйна комiсiя у пов-

ному її складi i очолювана головою здiйснює контрольно-ре-

вiзiйнi функцiї. Данi функцiї є найпершою умовою органiзацiї

виробничо-господарської дiяльностi та управлiння нею на

пiдприємствi. У своїй роботi вона пiдзвiтна лише тому орга-

новi, який її створив, - загальним зборам або зборам упов-

новажених.


Ревiзiйна комiсiя - орган для здiйснення контролю за гос-

подарською i фiнансовою дiяльнiстю правлiння та посадових

осiб пiдприємства, її правове становище визначається стату-

том i спецiальним Положенням про ревiзiйну комiсiю КСГП,

яке приймається вiдповiдно до Примiрного положення про

ревiзiйну комiсiю.


320 Роздiл XIV


2. Комiсiя обирається найвищим органом управлiння вiд-

критим або таємним голосуванням строком на три роки. Її

очолює голова, який обирається зi складу комiсiї. Число чле-

нiв ревiзiйної комiсiї визначається пiд час виборiв. До її скла-

ду можуть бути обранi лише члени даного КСГП.


3. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль: за додержанням

Статуту колективного сiльськогосподарського пiдприємства,

Правил внутрiшнього розпорядку, Положення про оплату

працi, Положення про пайовий фонд i розподiл дивiдендiв,

про внутрiшньогосподарський розрахунок; за збереженням

сiльськогосподарської продукцiї, насiння, фуражу, матерiаль-

но-технiчних засобiв, робочої та продуктивної худоби, будин-

кiв, споруд та iншого майна, законнiстю договорiв i господар-

ських операцiй, витрачанням коштiв i матерiальних цiннос-

тей, правильнiстю облiку, звiтностi й розрахункiв iз членами

колективного пiдприємства; за своєчасним розглядом скарг i

заяв працiвникiв.


На ревiзiйну комiсiю покладається обовязок проводити

ревiзiї фiнансово-кредитної дiяльностi пiдприємства, перiо-

дично перевiряти господарську дiяльнiсть бригад, ферм, пiд-

рядно-орендних та iнших виробничих пiдроздiлiв i робити

висновки з рiчного звiту КСГП. Акти комiсiї пiдлягають за-

твердженню загальними зборами або зборами уповноваже-

них.


Свою контрольно-ревiзiйну дiяльнiсть комiсiя проводить у

двох напрямах: по-перше, ревiзує господарсько-фiнансову дi-

яльнiсть пiдприємства в цiлому i, по-друге, перевiряє госпо-

дарську дiяльнiсть його виробничих пiдроздiлiв. Вона не мо-

же втручатись у виконавчо-розпорядчу, оперативну дiяльнiсть

правлiння i брати участь в оформленнi документiв на списан-

ня матерiальних цiнностей i коштiв пiдприємства.


4. За ревiзiї господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприєм-

ства перевiряється виконання договорiв контрактацiї; при

цьому звертається особлива увага на цiни, стан взаєморозра-

хункiв, додержання договiрної дисциплiни, зобовязань iз

прибуткового податку i страхування колективного майна.


Перевiрцi пiдлягає додержання порядку зберiгання грошей

у касi, правила їх облiку, витрачання; операцiй поточного со-

цiального рахунку з капiтальних вкладень та iнших рахункiв в

установi банку; своєчасне i повне оприбуткування грошових

надходжень, документiв та бланкiв суворої звiтностi; повнота


Право колективного самоврядування 321


i правильнiсть оформлення касових i банкiвських операцiй

первинними документами та вiдображення їх в облiку i

звiтностi.


Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за своєчасним вико-

ристанням за призначенням як власних коштiв, так i креди-

тiв, за своєчасним стягненням дебiторської заборгованостi та

оплатою кредиторської заборгованостi.


5. На неї покладаються обовязки систематично i грунтов-

но перевiряти господарську дiяльнiсть бригад, ферм, пiдсоб-

них пiдприємств, майстерень та iнших виробничих пiдроздi-

ii i в пiдприємства, в тому числi здiйснювати контроль за якiс-

но проведення iнвентаризацiї громадського майна; комiсiя

пгревiряє правильнiсть оприбуткування, зберiгання i витра-

чання зерна, всiх видiв кормiв, картоплi, овочiв, фруктiв та

iншої продукцiї, органiчних та мiнеральних добрив, пально-

мастильних матерiалiв, запасних частин, будiвельних матерiа-

лi>, дрiбного iнвентарю; вона контролює стан облiку пого-

нi i>я громадської худоби i продуктiв тваринництва (надоїв

молока, приросту живої ваги i приплоду худоби, одержання

ж ць i вовни тощо).


У роботi комiсiї на особливу увагу заслуговує перевiрка

< i: i ну, порядку зберiгання та експлуатацiї технiки, машинно-

11 <акторного парку в пiдприємствi, а також виявлення причин

i и задовiльного використання технiки i наявностi невстанов-

п i кого обладнання. Вона контролює якiсть робiт i виробленої

< i иьськогосподарської продукцiї вiдповiдно до встановлених

нимог i стандартiв, виявляє факти виробництва нестандартної

продукцiї та винних у цьому посадових осiб, звертає увагу на

вiдповiднiсть якостi продукцiї екологiчним вимогам, спрямо-

ваним на охорону здоровя споживачiв.


6. За сучасних умов важливими є повноваження комiсiї

перевiряти: правильнiсть дотримання норм виробiтку i розцi-

нок, своєчаснiсть i правильнiсть нарахувань i розрахункiв з

оплати працi з членами КСГП за пiдсумковi результати, за-

коннiсть трудових договорiв iз працiвниками колективного

сiльськогосподарського пiдприємства, обгрунтованiсть вiдра-

хувань коштiв на поповнення громадських фондiв пiдприєм-

ства, витрат на виробництво продукцiї та її рентабельнiсть.

Комiсiя має також належним чином перевiряти правильнiсть

i своєчаснiсть взаєморозрахункiв iз державними, кооператив-

ними, мiжгосподарськими та iншими органiзацiями, дотри-


11 В. Янчук


322


. .i.


Роздiл XIV


мання договiрних зобовязань мiж пiдприємством i пiдрядно-

орендними формуваннями, недопустимiсть обрахувань пра-

цiвникiв при пiдведеннi пiдсумкiв їхньої виробничо-госпо-

дарської дiяльностi.


На неї покладається обовязок систематично контролюва-

ти виконання рiшень загальних зборiв членiв КСГП (зборiв

уповноважених), перевiряти стан ведення справ у правлiннi

та його виробничих пiдроздiлах, правильнiсть оформлення

трудових книжок працiвникiв, листкiв непрацездатностi та

пенсiйних справ.


Своєчасним i дiйовим повинен бути контроль за розгля-

дом правлiнням i посадовими особами колективного госпо-

дарства скарг, заяв i пропозицiй працiвникiв.


Пiдсумки перевiрок та iнших контрольних дiй ревiзiйна

комiсiя оформляє спецiальним актом, знайомить iз ним чле-

нiв правлiння та осiб, робота яких перевiрялась, i доповiдає

загальним зборам або ж зборам уповноважених, котрi прий-

мають рiшення про затвердження цього акта.


7. При встановленнi фактiв розкрадань, розтрат, нестач та

iнших зловживань комiсiя (через правлiння КСГП) вживає

заходiв до стягнення заподiяної шкоди i притягнення винних

до вiдповiдальностi, а в необхiдних випадках повiдомляє про

правопорушення правоохоронним органам.


Головi та членам ревiзiйної комiсiї забороняється брати

участь у складаннi документiв про списання нестач грошей,

iнвентарю, продуктiв i матерiалiв, а також майнової шкоди,

заподiяної внаслiдок нестачi, псування майна i сiльськогоспо-

дарської продукцiї, розбазарювання, марнотратства, розтрат i

розкрадань. Голова i члени комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за

навмисне приховування фактiв зловживань з боку посадових

осiб пiдприємства.


8. Представницькi органи колективних

сiльськогосподарських пiдприємств


1. Колективно-кооперативна природа i сутнiсть КСГП, їх-

ня виробничо-господарська самостiйнiсть i право юридичної

особи, надiлення кожного з пiдприємств правами субєкта

права колективної власностi та субєкта права колективного

самоврядування становлять загалом основу для створення

ними власних представницьких органiв.


Право колективного самоврядування 323


Представницьких органiв колективних сiльськогосподар-

ських пiдприємств, якi могли б зацiкавлено представляти iн-

тереси пiдприємств, захищати їхнi права, охороняти права

членiв КСГП, ранiше фактично не було.


2. В умовах розширення виробничо-господарської само-

стiйностi колективних сiльськогосподарських пiдприємств,

спiлок селян, агрофiрм, сiльськогосподарських кооперативiв,

асоцiацiй та формування ринкових економiчних вiдносин

зростає необхiднiсть не залишити дiяльнiсть аграрних пiдпри-

ємств без уваги. Назрiлим є завдання утворити нову форму

органiзацiйно-управлiнського обєднання їхнiх виробничо-

пiдприємницьких можливостей, забезпечити керiвництво

їхньою дiяльнiстю, особливо у сферi позагосподарських еко-

номiчних вiдносин. Це керiвництво повинно проводитись на

достатньо вiдпонiдальному професiйному рiвнi з участю пред-

ставникiв КСГП усiх видiв. Виходячи з наведеного, ст. 25 За-

кону "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство"

мiстить спецiальнi норми щодо створення представницьких

органiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств Ук-

раїни. Цiєю правовою нормою передбачено, що для органiза-

цiйно-правового забезпечення економiчною самостiйнiстю

пiдприємства та охорони його прав, узагальнення досвiду ро-

боти та представлення iнтересiв пiдприємств у вiдносинах з

органами влади i управлiння можуть створюватись їхнi пред-

ставницькi органи. Як бачимо, в Законi не наведено, якими

цi представницькi органи повиннi бути. Так само не зазначе-

но, який орган повинен визначити систему представницьких

органiв колективних сiльськогосподарських пiдприємств.


3. Положенням про представницькi органи колективних

сiльськогосподарських пiдприємств передбачено, що такими

органами є районнi, обласнi ради колективних сiльськогоспо-

дарських пiдприємств i Всеукраїнська рада колективних сiль-

ськогосподарських пiдприємств, якi мають вiдповiдний мiс-

цевий i всеукраїнський статус.


Кожне окреме сiльськогосподарське пiдприємство як

юридична особа передає цим органам функцiї органiзацiйно-

правового забезпечення економiчної самостiйностi, охорони

прав, узагальнення досвiду роботи та можливiсть представ-

лення його iнтересiв у вiдносинах з органами державної вла-

ди, державного управлiння тощо.

її


324 Роздiл XIV


Згiдно з Положенням до компетенцiї представницьких ор-

ганiв вiднесено такi питання:

5032091950416701.html
5032225344916855.html
5032405475023250.html
5032524885075940.html
5032647990814965.html